Toimitusehdot

Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan tmi MY-Vaapun, myyjän, ja asiakkaan, Ostaja, väliseen kauppaan elleivät Myyjä ja Ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet.

Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen.

Toimitusehdot ovat nähtävillä Myyjän internetsivuilla osoitteessa: www.my-vaappu.com.

Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 1.2.2014 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.Myyjällä on oikeus muuttaa Toimitusehtoja julkaisemalla uudet toimitusehdot Myyjän www-sivuilla.Tilauksiin, jotka on tehty ennen edellä mainittua Toimitusehtojen muutosta, sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Toimitusehtoja.

Hinnat

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Tilaus

Ostaja toimittaa kirjallisen ja Ostajaa sitovan tilauksen Myyjälle. Ostajan tilaus tulee Myyjää sitovaksi, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen.

Maksaminen

Tuotteet voi maksaa vain ennakkomaksulla.

Toimitus

Ellei Myyjän ja Ostajan välillä toisin sovita, on toimitusehto vapaasti Myyjän varastossa Tampereella (Ex Works, Incoterms 2000).

Mahdollisista toimitus- ja pakkauskuluista on Myyjä oikeutettu veloittamaan Ostajaa erikseen.

Myyjä toimittaa tavaran viimeistään kuudessakymmenessä (60) päivässä tai ellei siitä ole erikseen sovittu tilausvahvistuksessa, kun Myyjä on lähettänyt kohdassa 4 tarkoitetun kirjallisen vahvistuksen Ostajalle.

Mikäli Myyjä ei kykene toimitusesteestä johtuen toimittamaan tuotteita sovitussa ajassa, tulee Myyjän ilmoittaa tästä viipymättä Ostajalle. Milloin viivästyminen, jonka syynä on muu kuin ylivoimainen este, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai olennaista haittaa Ostajalle, on Ostajalla oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen toimituksen osalta. Ellei Ostaja peru tilausta, toimitus siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan. Ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, ei Myyjällä ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jäämisestä tai tuotteen luovutuksen viivästymisestä Ostajalle aiheutuneita vahinkoja.

Kauppahinta

Ostajan on suoritettava kauppahinta ja mahdolliset toimitus- ym. kulut (jäljempänä ”Kauppahinta”) ennakkoon kokonaisuudessaan. Mikäli asiakas on hyväksytty luottoasiakkaaksi on kauppa ja mahdolliset toimitus -ym. kulut maksettava neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei Myyjä ole toisin ilmoittanut. Laskun päiväys on tuotteen toimituspäivä.

Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Myyjän ilmoittamalle pankkitilille. Myyjä on oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi Myyjällä on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

Mikäli tuotteen vastaanotto viivästyy Ostajasta johtuvasta syystä, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta korvaus tuotteiden varastoimisesta.

Mikäli Ostaja viivästyy Kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Myyjä on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Ostajalle kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjälle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

Omistusoikeus

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle, kun Ostaja on kokonaisuudessaan maksanut Kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet. Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy kun tavara on toimitusehtojen mukaisesti asetettu Ostajan käytettäväksi.

Takuu

Myyjä myöntää toimittamiensa tuotteiden rakenteelle ja komponenteille 1 vuoden takuun, ellei tarjouksessa ole muuta mainittu. Takuu ei koske muita Myyjän erikseen luettelemia kohtia. Takuuaika alkaa kulua tuotteen toimituspäivästä Ostajalle ellei tästä ole erikseen sovittu ostajan kanssa kirjallisesti. Takuu on voimassa, jos tuotetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Myyjä ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä, Ostajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista tai Ostajan laiminlyönnistä. Lisäksi takuun voimassaolon ehtona on, että Ostaja ilmoittaa välittömästi vian havaittuaan viasta Myyjälle sekä katkaisee virran viallisesta tuotteesta. Mikäli joku muu kuin Myyjä tai Myyjän valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia, ei takuu sido Myyjää.

Takuu ei koske odottamattomien ja ennakoimattomien syiden tai tapahtumien, kuten esimerkiksi ilkivallan, onnettomuuksien, luonnonvoimien tai eläinten, aiheuttamaa tuotteen viallisuutta. Myyjällä on antamansa takuun perusteella oikeus valintansa mukaan, joko:

a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe ja toimittaa korjattu tuote Ostajalle

b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote